How to choose your right breathalyzer/วิธีเลือกเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมกับงาน 

       1.  ท่านต้องทราบก่อนว่า ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ที่มีผลต่อการทำงาน การขับรถ หรือการดำเนินชีวิตปกตินั้น อยู่ในระดับไหน
            ในที่นี้ หมายถึง ระดับปริมาณ
% ของแอลกอฮอล์ ที่อยู่ในเลือด เมื่อดื่มเครื่องอื่มแอลกอฮอล์เข้าไป (ท่านสามารถดูได้จาก
            หัวข้อ
"ผลจากการดื่มแอลกอฮอล์, ระดับแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย, และความปลอดภัยในการขับขี่" ) แล้วจะมีผลกระทบกับ
            ตัวท่าน หรืองานของท่านอย่างไร
?

       2.  ท่านควรทราบเบื้องต้นก่อนว่า จะใช้เครื่องนี้กับจำนวนคนกี่คนต่อการตรวจวัด 1 ครั้ง ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้เครื่องแต่ละรุ่น มีระยะเวลา
           ความเร็วในการทำงานไม่เท่ากัน เครื่องแต่ละเครื่องนั้นจะมีวงจรเวลา ตั้งแต่เปิดเครื่องเพื่ออุ่นเครื่อง--นับถอยหลัง--เวลาที่ใช้ใน
           การเป่าลม--เวลาที่ใช้ในการประเมินผล(อ่านค่า)ของเครื่อง--จนเครื่องปิดสวิชท์ตัวเอง(เพื่อรีเซ็ทระบบ)

           ตัวอย่างเช่น : สเปคของเครื่องบอกว่า ระยะเวลาในการอุ่นเครื่อง(Warm up time: 10 วินาที, ระยะเวลาเป่าลม(Blow time) : 5
                             วินาที, ระยะเวลาในการอ่านค่า(Response time) : 5 วินาที และเวลาโดยประมาณของการนับถอยหลังและการปิด
                             สวิชท์ตัวเอง ซึ่งเครื่องจะไม่มีบอกไว้ แต่จากประสบการณ์ 15-30 วินาที เพราะฉะนั้น รวมเวลาในการทำงานตาม
                             วงจรรอบต่อการทำงาน 1 ครั้ง จะใช้เวลา รวมประมาณ 50-60 นาที ต่อครั้ง/ต่อคน และถ้าท่านมีคนงานหรือจำนวน
                             คนที่ต้องตรวจ 30 คน ก็จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที หรือถ้ามี 60 คน ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมง ถ้างานเริ่ม 08.30 น.
                             กว่าจะถึงคนสุดท้ายก็ 9.30 น.  ท่านให้คนงานรอได้นานหรือไม่
? ท่านอาจต้องเพิ่มจำนวนเครื่องวัดหรือไม่?  หรือ
                             ท่านอาจใช้วิธีสุ่มตรวจก็อาจไม่จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนเครื่อง

      3.  ท่านต้องอ่านสเปคของเครื่องที่ต้องการก่อนว่า ใช้งานได้ตามต้องการหรือไม่ เพราะเครื่องแต่ละรุ่น จะมีช่วงวัดไม่เท่ากัน แต่จะเริ่ม
           จาก 0
% ขึ้นไป บางเครื่อง ช่วงวัดอยู่ที่ 0.0-0.19%BAC(0-190 mg%), บางเครื่องอยู่ที่ 0.00-0.20%BAC(0-200 mg%), บาง
           เครื่องอยู่ที่ 0.00-0.40
%BAC(0-400 mg%), บางเครื่องอยู่ที่ 0.00 -500%BAC(0-500 mg%) ท่านต้องดูว่าสามาถใช้งานได้
           เหมาะสมที่ต้องการหรือไม่ บางเครื่องมีทศนิยม 3 ตำแหน่งซึ่งมีความละเอียดมาก เครื่องที่มีช่วงวัดสูงกว่า และมีความละเอียด
           สูงกว่า จะมีราคาที่แพงกว่า

      4.  หลอดเป่าสำหรับเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ แต่ละยี่ห้อจะไม่สามารถใช้แทนกันได้ เครื่องที่ใช้หลอดเป่าจะมีแถมฟรีมาให้แล้วแต่
           รุ่นและยี่ห้อ  (ถ้าเป็นยี่ห้อ
BACTrack จะไช้แทนกันได้) หลอดเป่าทำหน้าที่เป็นเพียงท่อลมเท่านั้น เพื่อบังคับทิศทางและความ
           แรงของลมที่เป่า (ไม่เหมือนที่ใช้สูบบุหรี่ซึ่งจะมีก้นกรอง) ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเงินค่าจัดซื้อหลอดเป่าเพิ่มเติม ท่านสามารถ
           ให้หลอดกาแฟ ที่ขนาดใกล้เคียงกัน นำมาตัดให้ยางเท่าๆ กัน ใช้แล้วทิ้ง ก็จะประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังไม่ต้องกังวลเรื่องโรค
           ติดต่อมางน้ำลายและลมหายใจ  สำหรับเครื่องที่ไม่ต้องใช้หลอดเป่าก็สามารถเป่าตรงช่องเป่าของเครื่องแต่ละรุ่นได้โดยตรง