ระดับแอลกอฮอล์กับอาการของผู้ดื่มสุรา

           สุรา  หมายถึง  เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์(เอธิล  แอลกอฮอล์)เป็นส่วนประกอบซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์แตกต่างกันดังนี้

เบียร์ต่างประเทศ    มีปริมาณของเอธิล  แอลกอฮอล์ร้อยละ 4 -6

เบียร์ในประเทศ    มีปริมาณของเอธิล  แอลกอฮอล์ร้อยละ 6-12

เหล้าองุ่น    มีปริมาณของเอธิล  แอลกอฮอล์ร้อยละ 10-15

เชอรี่และพอร์ต    มีปริมาณของเอธิล  แอลกอฮอล์ร้อยละ 15-20

สุรา(แม่โขง  หงส์ทอง)    มีปริมาณของเอธิล  แอลกอฮอล์ร้อยละ 20-35

ลีเตอร์    มีปริมาณของเอธิล  แอลกอฮอล์ร้อยละ 35-60

วิสกี้  บรั่นดี  ยิน    มีปริมาณของเอธิล  แอลกอฮอล์ร้อยละ 40-50

รัม    มีปริมาณของเอธิล  แอลกอฮอล์ร้อยละ 50-60

          โดยความสัมพันธ์ของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดกับอาการของผู้ดื่มสุรา  มีดังนี้
 

1.  ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 30 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือดื่มสุรา 4 แก้ว ๆ ละ 1 ฝาขวดแม่โขง  ผู้ดื่มจะมีอาการ
                            ครึกครื้น  สนุกสนานร่าเริง

2.  ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  หรือดื่มสุรา 6 แก้ว ๆ ละ 1 ฝาขวดแม่โขง ผู้ดื่มจะมีอาการ
                            ของการควบควบคุมการเคลื่อนไหวเสียไป ไม่สามารถควบคุมได้ดีเท่าภาวะปกติ

3.  ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  หรือดื่มสุรา 12 แก้ว ๆ ละ 2 ฝาขวดแม่โขง ผู้ดื่มจะมีอาการ
                            เดินไม่ตรงทาง

4.  ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือดื่มสุรา 24 แก้ว ๆ ละ 2 ฝาขวดแม่โขง ผู้ดื่มจะ
                            เกิดอาการสับสน
 

5.  ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 300 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  ผู้ดื่มจะมีอาการง่วง  งง  และซึม

6.  ถ้าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 400 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ผู้ดื่มจะเกิดอาการสลบ และอาจถึงตายได้


 

วิธีการตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตรวจได้หลายวิธี  คือ

 1. ตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยตรง

 2. ตรวจระดับแอลกอฮอล์ในปัสสาวะ

 3. ตรวจระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ  ด้วยเครื่องตรวจแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ในประเทศต่าง ๆ มีกฎหมาย
    กำหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดคนขับรถ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หากมีการตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ใน
    เลือดเกินที่กฎหมายกำหนดจะถูกควบคุมตัวและพักการขับรถจนกระทั่งระดับแอลกอฮอล์ในเลือดลดลง  สำหรับ
   
    ประเทศไทย  ระดับเกณฑ์มาตรฐานของแอลกอ
ฮอล์ที่ยอมให้มีในเลือดขณะเป็นผู้ขับรถ
                      
"ต้องไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์(50 mg% หรือ 0.05%BAC)"