ระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดตามกฎหมายไทย

             ตามกฏหมายได้กำหนดไว้ว่าหากผู้ใดมี ปริมาณ แอลกอฮอล์ในกระแสเลือด ตั้งแต่ 50 มิลลิกรัม เป็นต้นไป แล้วยังใช้ยว
      ยานพาหนะแล้ว  มีความผิด จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ 
      ***
ข้อมูลดังกล่าว อ้างอิงจากมาตรา 160 แห่ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535
   
     
- ถ้ามี
แอลกอฮอล์ในเลือด 50 mg% จะทำให้การเคลื่อนไหวช้าลง
      - ถ้ามีแอลกอฮอล์ในเลือด 100 mg% จะเมาเดินไม่ตรงทาง ไม่สามารถควบคุม
ยานพาหนะได้ดี ตรวจเจอมีความผิดแน่นอน

ด่านเป่า แอลกอฮอล์ในกระแสเลือด