สิ่งที่จำเป็นจะต้อง กรอกมีดังนี้
1.  ชื่อ-นามสกุล
2.  ชื่อบริษัท-ที่อยู่ หรือ ที่อยู่ส่วนบุคคล กรณีขอเป็นส่วนตัว
3.  หมายเลขโทรศัพท์ และ แฟ็กซ์ (จำเป็นอย่างมากสำหรับ
     การส่งใบเสนอราคากลับมาให้ท่าน ท่านจะไม่ได้รับใบ
     เสนอราคา ถ้าไม่ระบุหมายเลขแฟ็กซ์)
4.  รหัสสินค้า หรือ รุ่น ของเครื่องที่ต้องการ พร้อม จำนวน
ใบขอใบเสนอราคาทางอินเตอร์เนท(Quotation form)
 
                                    


                    
        
                         


                                      

  
                 
             
  
                         
 

ชื่อ /Name:                

นามสกุล/Surname :    

ชื่อบริษัท
/Company's name
:


ที่อยู่ /Address:

             
โทรศัพท์ /Tel :

แฟ็กซ์ /Fax

อีเมล์/Email :

                                           
ต้องการใบเสนอราคาสินค้าดังต่อไปนี้: ***ต้องระบุรหัสสินค้าด้วย
ระบุรายละเอียดลงในกล่องข้อความข่างล่างนี้ค่ัะ/Please type your required product codeรหัสสินค้า/Product code :

จำนวน/Quantity :
หน่วย